Polityka prywatności

1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w ramach działalności Sklepu jest Oficyna Literacka Noir sur Blanc Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Frascati 18.

2. Administrator powierzył spółce Wydawnictwo Literackie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (ul. Długa 1, 31-147 Kraków, KRS 0000012638, NIP 676-21-16-135) imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu Klientów w celu realizacji i dostawy Zamówień. Dane osobowe przekazywane są podmiotowi, wskazanym w niniejszym postanowieniu niezwłocznie po złożeniu Zamówienia.

3. Administrator przetwarza Dane na potrzeby:
realizacji Zamówień,
wysyłki newslettera,
rozpatrywania reklamacji,
udzielania odpowiedzi na pytania i wnioski Użytkowników

4. Administrator przetwarza Dane w zakresie niezbędnym do przygotowania i wykonania umowy z Użytkownikiem (Zamówienia, wysyłka newslettera – usługa elektroniczna, udzielanie odpowiedzi na reklamacje ew. inne usługi – zgodnie z treścią wniosku Użytkownika art. 6 ust. 1b RODO), w celu spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy (przepisy o rękojmi, przepisy podatkowe, art. 6 ust. 1 c RODO), jak również w celu tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne. Niepodanie Danych powoduje niemożność realizacji Zamówienia lub odpowiednio innej usługi.

5. Na potrzeby realizacji Zamówień przetwarzane są następujące kategorie Danych: imię, nazwisko, adres wysyłki, adres email (na potrzeby wysyłki potwierdzenia transakcji), numer telefonu (na potrzeby złożenia telefonicznego Zamówienia oraz na potrzeby kontaktu z firmą pocztową/kurierską). W przypadku zadeklarowania chęci otrzymania faktury przetwarzane są również Dane: NIP, firma.

6. Zamówienia mogą być składane z zarejestrowanego konta Użytkownika. Konto zakładane jest poprzez podanie w formularzu rejestracyjnym Danych wskazanych w punkcie poprzedzającym. Konto jest niezbędne do złożenia zamówienia na e-booki. Produkty te są dostępne do pobrania jedynie z konta w Sklepie). W celu usunięcia konta, Użytkownik powinien napisać w tej sprawie na adres: ksiegarnia@wydawnictwoliterackie.pl. Konta będą automatycznie usuwane w przypadku braku jakichkolwiek Zamówień przez okres 6 lat.

7. Dane o konkretnym Zamówieniu będą przechowywane przez okres 3-letni, w którym możliwe jest zgłoszenie roszczeń z tytułu rękojmi.

8. Użytkownik może złożyć Zamówienie (z wyłączeniem E-booków) bez zakładania konta poprzez opcję „zakupy bez rejestracji”. W takim wypadku dane Użytkownika będą przechowywane przez okres wskazany w punkcie poprzedzającym.

9. Na potrzeby wysyłki newslettera wykorzystywany jest adres email Użytkownika. Newsletter jest wysyłany aż do momentu wypisania się. W celu wypisania się w newslettera, należy aktywować link znajdujący się na końcu każdej wiadomości newslettera.

10. Na potrzeby reklamacji są przetwarzane Dane: adres email (z którego nadeszła reklamacja), pozostałe dane Użytkownika wskazane w reklamacji. Dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Dane zawarte w korespondencji reklamacyjnej zostaną usunięte po czasie, w którym przepisy szczegółowe nakazują ich przechowywanie.

11. Administrator przetwarza następujące Dane związane z zapytaniami kierowanymi poprzez Stronę: imię, nazwisko, email, firma (opcjonalnie), numer telefonu (opcjonalnie). Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Dane zostaną usunięte w terminie dni od załatwienia sprawy lub odpowiedzi na pytanie.

12. Administrator może przetwarzać Dane dłużej niż wynika to z zapisów poprzedzających, jeżeli będzie to wymagane bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa lub w którym może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku prawnego.

13. Dane adresowe wykorzystywane na potrzeby realizacji Zamówień będą przekazywane firmom pocztowym/kurierskim (wybranym przez Użytkownika na Stronie) w celu dostawy Zamówienia. Dane Użytkownika mogą być również przekazywane instytucjom płatniczym na potrzeby opłacenia Zamówienia – stosowanie do wybranego przez Użytkownika sposobu płatności.

14. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

15. Administrator nie pobiera Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Użytkownika.

16. Użytkownikom przysługuje prawo do:
uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych,
żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekomplenych Danych,
żądania usunięcia Danych – poprzez zgłoszenie sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
żądania ograniczenia przetwarzania Danych – jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne uzasadniające takie ograniczenie,
przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Sprzedawcy w formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu przez Użytkownika podmiotowi trzeciemu,
złożenia skargi do organu nadzorczegoUrzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.

17. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres: redakcja@noir.pl.

18. W przypadku zaoferowania przez Administratora poprzez Stronę innych usług lub aktywności (np. promocje) związanych z przetwarzaniem Danych Użytkowników, postanowienia powyższe będą miały odpowiednie zastosowanie w przypadku takiego przetwarzania (w szczególności w zakresie praw Użytkownika i obowiązków Administratora).