Regulamin

I. Definicje

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

„Sprzedawcy” – rozumie się przez to Oficynę Literacką Noir sur Blanc sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-483) przy ul. Frascati 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy , Wydział XII Gospodarczy i KRS, pod numerem 0000015599 wysokość kapitału zakładowego: 18 854 500,00 PLN

„Towarze” lub „Towarach” – rozumie się przez to towar lub towary opisane na Stronie.

„Użytkowniku” – rozumie się przez to osobę fizyczną mającą pełną zdolność do czynności prawnych, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, posiadającą zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań we własnym imieniu, dokonującą zakupu Towarów w Sklepie.

„Konsumencie” – rozumie się przez to Użytkownika będącego osobą fizyczną, dokonującego zakupu Towarów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

„Zamówieniu” – rozumie się przez to ofertę zawarcia Umowy składaną Sprzedawcy przez Użytkownika za pośrednictwem formularza znajdującego się na Stronie lub telefonicznie pod numerem 800 42 10 40.

„Danych” – rozumie się przez to dane osobowe podane przez Użytkownika w ramach składania Zamówienia, niezbędne do realizacji Zamówienia, tj. imię i nazwisko, e-mail, nr telefonu, adres zamieszkania oraz adres, na który Towar ma być wysłany.

„Umowie” – rozumie się przez to umowę sprzedaży Towaru zawartą na odległość za pomocą środków komunikacji elektronicznej udostępnionych na Stronie, pomiędzy Sprzedawcą oraz Użytkownikiem, której przedmiotem jest ustalenie zasad sprzedaży Uzytkownikowi Towaru.

„Stronie” – rozumie się przez to stronę internetową znajdującą się pod adresem www.noir.pl.

„Sklepie” – rozumie się przez to księgarnię internetową, prowadzoną przez Sprzedawcę na Stronie.

„Regulaminie” – rozumie się przez to niniejszy regulamin.


II. Warunki techniczne korzystania ze sklepu

1. Korzystanie ze Sklepu przez Użytkownika będzie możliwe, o ile zostaną spełnione następujące wymagania techniczne:
rozdzielczość ekranu: 1024x768 lub wyższa,
głębia kolorów: 32 bity lub wyższa,
przeglądarki: Internet Explorer 8 lub wyższy, Google Chrome, FireFox, Opera, Safari,
włączona obsługa cookies,
włączona obsługa Javascript.

2. Sprzedawca zastrzega, iż w przypadku niespełnienia powyższych wymagań nie będzie mógł umożliwić Użytkownikowi złożenia za pośrednictwem Strony Zamówienia ani przeprowadzić procedury zawarcia Umowy, ani też zrealizować zawartej Umowy.


III. Składanie zamówień

1. Zamówienia mogą być składane przez Użytkowników:
za pośrednictwem Strony, poprzez wysłanie formularza: 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę;
telefonicznie pod numerem 800 42 10 40: od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30 do 15:30.

2. Informacje o Towarach zamieszczone na Stronie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Każdy z Towarów ma swoje zdjęcie. Użytkownik, który wybiera przedmiot, powinien kliknąć myszką na jego zdjęcie, w celu uzyskania dokładnego opisu przedmiotu (wyszczególnienie istotnych cech przedmiotu), jego ceny (z wyszczególnieniem poszczególnych składników, np. opłaty za przesyłkę), spisu treści itp.

3. W Zamówieniu Użytkownik:
określa zamawiane Towary, w tym ich ilość;
podaje Sprzedawcy Dane;
określa sposób płatności oraz przesyłki.
4. Po złożeniu Zamówienia Użytkownik, na podany przez siebie w formularzu lub telefonicznie adres e-mail, otrzyma od Sprzedawcy wiadomość zwrotną z informacją potwierdzającą otrzymanie Zamówienia. Potwierdzenie otrzymania zamówienia nie stanowi przyjęcia oferty złożonej przez Użytkownika.

5. Przed przyjęciem Zamówienia Sprzedawca może skontaktować się z Użytkownikiem np. w przypadku wątpliwości, konieczności doprecyzowania Zamówienia lub ewentualnych braków Towarów.

6. Zamówienie zostanie zrealizowane w przypadku gdy Towar objęty Zamówieniem jest dostępny u Sprzedawcy. W przypadku niedostępności Towaru objętego Zamówieniem Użytkownika, Sprzedawca zawiadomi o tym fakcie Użytkownika najpóźniej w terminie 3 (trzech) dni i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Użytkownika telefonicznie lub w formularzu zamówienia.

7. W przypadku czasowej niedostępności części Towarów objętych Zamówieniem Użytkownika, Sprzedawca zawiadomi o tym fakcie Użytkownika najpóźniej w terminie 3 (trzech) dni. Użytkownik podejmie decyzję, czy decyduje się na częściową realizację Zamówienia, wydłużenie czasu jego realizacji, zmianę Towarów objętych Zamówieniem lub na anulowanie Zamówienia.

8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów. Realizacja Zamówień następuje według kolejności ich wpływania, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu.

9. Umowa zostaje zawarta w chwili przesłania Użytkownikowi informacji, na podany przez Użytkownika adres e-mail, o przyjęciu przez Sprzedawcę Zamówienia do realizacji.


IV. Zasady płatności

1. Wszystkie ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Wiążąca dla Użytkownika jest cena podana przy danym Towarze w chwili złożenia Zamówienia.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian cen Towarów znajdujących na Stronie. Wprowadzone zmiany nie mają zastosowania do Zamówień złożonych przed zmianą ceny.

3. Użytkownik może zapłacić za zamówiony Towar:
przy odbiorze przesyłki (za pobraniem);
na rachunek bankowy Sprzedawcy (numer konta zostanie przesłany do Użytkownika drogą elektroniczną na podany przez niego adres e-mail wraz z potwierdzeniem Zamówienia);

4. Użytkownik wraz z dostawą towaru otrzymuje paragon fiskalny, a w przypadku zaznaczenia tego w ramach Zamówienia, fakturę VAT. Użytkownik dokonujący zakupów wyraża zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez podpisu.


V. Czas realizacji zamówienia

1. Zamówienie zostanie przygotowane do wysyłki w terminie 2 dni roboczych od dnia jego przyjęcia do realizacji.

2. Sprzedawca będzie realizował dostawy zamówionego Towaru w formie przesyłki pocztowej lub kurierskiej lub dzięki usłudze "Inpost Paczkomaty", zgodnie z wyborem Użytkownika, wskazanym przez Użytkownika.

3. Koszty przesyłki Towaru są wskazane na Stronie w zakładce Jak zamawiać.


VI. Prawo do odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsument ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty odebrania zamówionych Towarów.

2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia, Konsument powinien wysłać pocztą na adres Sprzedawcy pisemne, jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Konsument może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy znajdującego się tutaj.

3. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

4. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy, Sprzedawca zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności za zwracane Towary (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę) niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia doręczenia Sprzedawcy oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania zwracanych Towarów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

5. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. Konsument jest zobowiązany do odesłania odebranych Towarów niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy.

7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towarów.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towarów.

9. Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy o dostarczenie treści cyfrowych (tj. danych wytwarzanych i dostarczanych w formie cyfrowej, np. e-book), które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.


VII. Dane osobowe

1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w ramach działalności Sklepu jest Oficyna Literacka Noir sur Blanc Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Frascati 18.

2. Administrator powierzył spółce Wydawnictwo Literackie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (ul. Długa 1, 31-147 Kraków, KRS 0000012638, NIP 676-21-16-135) imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu Klientów w celu realizacji i dostawy Zamówień. Dane osobowe przekazywane są podmiotowi, wskazanym w niniejszym postanowieniu niezwłocznie po złożeniu Zamówienia.

3. Administrator przetwarza Dane na potrzeby:
realizacji Zamówień;
wysyłki newslettera;
rozpatrywania reklamacji;
udzielania odpowiedzi na pytania i wnioski Użytkowników.

4. Administrator przetwarza Dane w zakresie niezbędnym do przygotowania i wykonania umowy z Użytkownikiem (Zamówienia, wysyłka newslettera – usługa elektroniczna, udzielanie odpowiedzi na reklamacje ew. inne usługi – zgodnie z treścią wniosku Użytkownika art. 6 ust. 1b RODO), w celu spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy (przepisy o rękojmi, przepisy podatkowe, art. 6 ust. 1 c RODO), jak również w celu tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne. Niepodanie Danych powoduje niemożność realizacji Zamówienia lub odpowiednio innej usługi.

5. Na potrzeby realizacji Zamówień przetwarzane są następujące kategorie Danych: imię, nazwisko, adres wysyłki, adres email (na potrzeby wysyłki potwierdzenia transakcji), numer telefonu (na potrzeby złożenia telefonicznego Zamówienia oraz na potrzeby kontaktu z firmą pocztową/kurierską). W przypadku zadeklarowania chęci otrzymania faktury przetwarzane są również Dane: NIP, firma.

6. Zamówienia mogą być składane z zarejestrowanego konta Użytkownika. Konto zakładane jest poprzez podanie w formularzu rejestracyjnym Danych wskazanych w punkcie poprzedzającym. Konto jest niezbędne do złożenia zamówienia na e-booki. Produkty te są dostępne do pobrania jedynie z konta w Sklepie). W celu usunięcia konta, Użytkownik powinien napisać w tej sprawie na adres: ksiegarnia@wydawnictwoliterackie.pl. Konta będą automatycznie usuwane w przypadku braku jakichkolwiek Zamówień przez okres 6 lat.

7. Dane o konkretnym Zamówieniu będą przechowywane przez okres 3-letni, w którym możliwe jest zgłoszenie roszczeń z tytułu rękojmi.

8. Użytkownik może złożyć Zamówienie (z wyłączeniem E-booków) bez zakładania konta poprzez opcję „zakupy bez rejestracji”. W takim wypadku dane Użytkownika będą przechowywane przez okres wskazany w punkcie poprzedzającym.

9. Na potrzeby wysyłki newslettera wykorzystywany jest adres email Użytkownika. Newsletter jest wysyłany aż do momentu wypisania się. W celu wypisania się w newslettera, należy aktywować link znajdujący się na końcu każdej wiadomości newslettera.

10. Na potrzeby reklamacji są przetwarzane Dane: adres email (z którego nadeszła reklamacja), pozostałe dane Użytkownika wskazane w reklamacji. Dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Dane zawarte w korespondencji reklamacyjnej zostaną usunięte po czasie, w którym przepisy szczegółowe nakazują ich przechowywanie.

11. Administrator przetwarza następujące Dane związane z zapytaniami kierowanymi poprzez Stronę: imię, nazwisko, email, firma (opcjonalnie), numer telefonu (opcjonalnie). Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Dane zostaną usunięte w terminie dni od załatwienia sprawy lub odpowiedzi na pytanie.

12. Administrator może przetwarzać Dane dłużej niż wynika to z zapisów poprzedzających, jeżeli będzie to wymagane bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa lub w którym może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku prawnego.

13. Dane adresowe wykorzystywane na potrzeby realizacji Zamówień będą przekazywane firmom pocztowym/kurierskim (wybranym przez Użytkownika na Stronie) w celu dostawy Zamówienia. Dane Użytkownika mogą być również przekazywane instytucjom płatniczym na potrzeby opłacenia Zamówienia – stosowanie do wybranego przez Użytkownika sposobu płatności.

14. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

15. Administrator nie pobiera Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Użytkownika.

16. Użytkownikom przysługuje prawo do:
uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych.
żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekomplenych Danych,
żądania usunięcia Danych - poprzez zgłoszenie sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
żądania ograniczenia przetwarzania Danych – jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne uzasadniające takie ograniczenie,
przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu przez Użytkownika podmiotowi trzeciemu,
złożenia skargi do organu nadzorczegoUrzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.17.

17. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres: redakcja@noir.pl.

18. W przypadku zaoferowania przez Administratora poprzez Stronę innych usług lub aktywności (np. promocje) związanych z przetwarzaniem Danych Użytkowników, postanowienia powyższe będą miały odpowiednie zastosowanie w przypadku takiego przetwarzania (w szczególności w zakresie praw Użytkownika i obowiązków Administratora).


VIII.Reklamacje

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Towarów bez wad. )

2. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku wad dostarczonego Towaru, w każdej możliwej formie czyli: papierowej, w postaci fizycznego nośnika (płyta CD, DVD, pamięć flash).

3. Dystrybucją książek Oficyny Noir sur Blanc zajmuje się Dział Handlowy Wydawnictwa Literackiego . Reklamacja powinna zostać przesłana w formie pisemnej na adres dystrybutora, tj. ul. Długa 1, 31-147 Kraków, wraz z reklamowanym Towarem oraz pisemnym uzasadnieniem (np. brak stron, niezadrukowane, uszkodzenia w transporcie).

4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę przesyłki z reklamowanym Towarem. O wyniku reklamacji Sprzedawca powiadomi Użytkownika tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba że Użytkownik zastrzeże inną formę kontaktu.

5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do Użytkownika składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.

6. W przypadku Użytkownika niebędącego Konsumentem, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi ogranicza się do kwoty, jaką Użytkownik zapłacił Sprzedawcy za zakup reklamowanych Towarów.

7. Sprzedawca nie udziela gwarancji na Towary.


IX. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.

2. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Strony, w tym dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3. Sprzedawca może kontaktować się z Użytkownikiem telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej.

4. Przed złożeniem Zamówienia, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego postanowienia.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w ciągu 7 dni od opublikowania ich na Stronie. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.

6. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Użytkownika.

7. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane właściwy miejscowo sąd powszechny.